آدمی را آدمیت لازم است؛

عود را گر بو نباشد، هیزم است ...

ایشالا اون دنیا بهمون نگن خاصیت انسان نداره ، هیزم جهنمش کنید ...