عید است و دلم خانه ویرانه ، بیا
این خانه تکاندیم ز بیگانه ، بیا

 

یک ماه تمام مهیمانت بودیم
یک روز به مهمانی این خانه بیا

 

 

.