تا که بر گنبد تو دیده ام از دور افتاد
 
ناگهان بر دل آلوده من شور افتاد
 
اولین بار که دیدم حرمت را گفتم
 

                                                  ای سلیمان به سرایت گذر مور افتاد