ای بی همتا

تویی در خلوتگه دلم

و آگاه از تمامی روزنه های دل

که هیچ گاه ، هیچ چیز از تو نهان نیست

و نمیتوان از چشم های نهان تو پوشاند

و من

گران ترین ارزانی ات را

ارزان به فراموشی سپردم...

و فراموش کردم

که همچون تویی

لحظه لحظه در کنارم حضور دارد.