خدایا

بیا ، بیا به خلوت تنهایی من

ترا خواهم دید در نهانخانه دل

بیا ، بیا که دیگر بار صدای قدمهایت را می شنوم