نام:"عبدگناهکار"

صدا:"خسته"

خوراک:"غذا هیئت"

ورزش:""کیسه بدوش خرابات ""

کوله بار:"غم"
 

وطن:"بین الحرمین"

همدم:"امام رضا"

تکه کلام: " خرابتم..حسین جان...